CHIRU EPIC 2010 - YUNAN

In Decenber 2010, Pierre, Fai, Andrew and I rode a 220km ride around the Dragon Jade mountain near Lijiang, Yunan province, China. The trip was sponsored by Chiru Bikes.

Akira Mimasu